KONINKLIJKE DEURNE SPARTANS
BASE- EN SOFTBALLCLUB
STAMNUMMER 15 - SINCE 1948

Koninklijke Deurne Spartans BSC

Gegevensbeleid - V1 - 24/05/2018

Persoonsgegevens
Monday, February 04, 2019
Wij respecteren Uw rechten bij de verwerking van Uw persoonsgegevens. In deze verklaring leggen we uit hoe we Uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken.

Deze verklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

K. Deurne Spartans Baseball- & Softballclub vzw (hierna Spartans genoemd)

Ruimtevaartlaan 22, 2100 Deurne, België

Ondernemingsnummer : 415.171.777

Vertegenwoordigd door Luc Van Hove, Voorzitter


Wie verwerkt Uw persoonsgegevens?

Spartans is verantwoordelijk voor de verwerking van Uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om U te informeren en om onze werking vlot te laten verlopen. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de Federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.


Wanneer verzamelen en verwerken we Uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken Uw persoonsgegevens als je lid wordt, contact met ons opneemt via deze website of inschrijft op onze mailinglijst. We kunnen Uw persoonsgegevens ook verwerken als je een algemene vraag aan ons stelt.

Het is ook mogelijk dat Uw persoonsgegevens worden gebruikt op vraag van een overheid bij het samenstellen van een subsidiedossier. Hierbij worden geen individuele persoonsgegevens verstrekt maar Uw woonplaats kan meegenomen worden bij het bepalen van mogelijke subsidies aan de hand van inwonersaantallen per gemeente/provincie/regio (Vlaams decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector)


Welke gegevens verwerken we over U?

We verwerken Uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die U identificeren of die een band leggen met U als natuurlijke persoon tussen U en onze vereniging.


Hoelang bewaren we Uw persoonsgegevens?

Volgens de algemene regel mogen we Uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn. We bewaren Uw gegevens dus zolang U lid bent van onze vereniging of gebruikmaakt van onze diensten (bv huren van onze infrastructuur, materiaal,...). Daarna bewaren we Uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten of verschuldigde bedragen moeten invorderen. Die periode bedraagt 10 jaar. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd, tenzij ze van historisch, cultureel of algemeen belang zijn.

Bij de bewaring maken we een onderscheid tussen de periode waarin U lid bent of onze diensten gebruikt en de periode daaropvolgend.

Spartans kan de Persoonsgegevens die zij ontvangt via de Website samenvoegen met alle informatie die U of enige derde partij aan haar bezorgt via andere kanalen en deze Persoonsgegevens bewaren in één of meerdere, aparte databestanden. Op verzoek krijgt U toegang tot deze gegevens en kan U Uw rechten zoals hieronder bepaald  uitoefenen.

Toegang en aanmelding tot onze Online Diensten gebeurt aan de hand van gegevens waarmee U zichzelf registreert en waarmee wij U kunnen identificeren, zoals uw e-mail of het sociale media-profiel (zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot Facebook of Instagram) waarmee U zich aanmeldt. Wij raden U in dit verband aan ook het privacybeleid van de betreffende sociale mediakanalen te consulteren.

Naast voormelde gegevens kunnen ook automatisch gegevens verzameld en verwerkt worden, zoals uw IP-adres, het type en besturingssysteem van uw computer of mobiele telefoon, uw bezoek en het tijdstip en de duur van uw bezoek aan pagina’s en onderdelen van de Online Diensten en andere gegevens en statistieken betreffende het gebruik van de Online Diensten.

Delen we Uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.
Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om Uw persoonsgegevens door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.


Worden Uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

We geven Uw gegevens niet door aan landen buiten de Europese Unie of internationale organisaties. Dat zijn landen of organisaties die gevestigd zijn buiten het grondgebied van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein).


Wat zijn Uw rechten?

U kan zich op elk moment verzetten tegen het eventuele gebruik of verwerking van Uw persoonsgegevens. Er wordt dan gekeken of dit de normale werking van de club of het doel van de verwerking beïnvloedt. Het is mogelijk dat we bepaalde diensten of voordelen niet kunnen verlenen als Uw gegevens niet (of niet langer) mogen verwerkt worden.

Als U het niet eens bent met de manier waarop we Uw gegevens verwerken, kun je contact opnemen via mail op info@spartans.be. Daarnaast kun je een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.


Algemene informatie
We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.


Disclaimer
Alle teksten op deze site door Webbie en deze zijn persoonlijk van de auteur en niet noodzakelijk de mening van K.Deurne Spartans BSC

Foto's : Pit De Bens behoudens andere vermelding. Alle rechten voorbehouden.

Logo's en Affiches : Pit De Bens. Alle rechten voorbehouden.

Alle content is eigendom van K.Deurne Spartans BSC tenzij anders vermeld. Reproductie of publicatie kan enkel met uitdrukkelijke toestemming van K.Deurne Spartans BSC en/of de auteur.

© K.Deurne Spartans BSC - 2019
Onze Nieuwsbrief
U verlaat www.spartans.be en wordt omgeleid naar onze mailinghost!

Koninklijke Deurne Spartans Baseball en Softball Club vzw

Ruimtevaartlaan 22, 2100 Deurne
Telefoon : +32 3 366 19 05

IBAN : BE36 7755 9910  7181
BIC : GKCC BE BB
BTW : BE 0415 171 777
© Koninklijke Deurne Spartans BSC vzw - 2024 - Alle Rechten Voorbehouden
Feedback : klik hier
Versie: 8.5 - 14/03/2024